Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 28/37 

10. Ouderbetrokkenheid

School en thuis lijken gescheiden werelden, maar voor onze leerlingen, dus ook uw kind, liggen ze vaak in elkaars verlengde. Daarom is het in het belang van uw kind dat er een hecht contact is tussen u als ouder(s) en wij als school. Dat contact zal duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Een ‘praatje met de onderwijzer bij het klaslokaal’ is er niet meer bij. Veel contactmomenten zijn gepland volgens een vaste agenda. Dit gebeurt om organisatorische redenen, en ook omdat het past bij een onderwijsfase waarin uw kind op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. Wij willen daarom een open sfeer creëren waarin u als ouder niet aarzelt om contact op te nemen. Omgekeerd verwachten wij ook van u dat u openstaat voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van uw kind.

Contact met de mentor
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn hun én uw eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kunt u met de mentor over de voortgang van uw kind praten. Uiteraard kunt u de mentor zelf ook bellen om een afspraak te maken.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de eerste informatie- en kennismakingsavond. Op deze avond ontvangt u nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunt u kennismaken met het docententeam en met andere ouders. Andere ouderavonden zijn er bijvoorbeeld na het uitdelen van de rapporten of voor de voorlichting over bij de keuze van het vakkenpakket ten behoeve van de bovenbouw. Informatie over onze ouderavonden vindt u op de website.

De eerste informatieavonden op onze school zijn als volgt gepland:

   
Leerjaar 1 en 2woensdag 31 augustus 201619.00 uur
Leerjaar 3dinsdag 6 september 201619.00 uur
Leerjaar 4 en 5donderdag 8 september 201619.00 uur

Ouders welkom
In de loop van een schooljaar zijn er verscheidene momenten waarop u als ouder de school in een formele of informele sfeer kunt kennen zoals bij de presentaties aan het einde van de projectweken, de theaterweek, e.d. Activiteiten waarin onze school laat zien dat onderwijs meer inhoudt dan een van-uur-tot-uur gepland lesrooster.

Ouders actief
Anders dan de basisschool hebben we als school voor het voortgezet onderwijs in de regel geen directe hulp van ouders nodig ter aanvulling van de lessen. Dat neemt niet weg dat we de helpende hand van een volwassene bijzonder op prijs stellen. Zo doen wij soms een beroep op ouders bij de organisatie van een dagexcursie, of bij het beheer en de uitlening van boeken in de mediatheek of bij voorlichting met het oog op een (beroepsmatige)
deskundigheid. Ook kunt u als ouder zitting nemen in de ouderklankbordgroep.

Klankbordbijeenkomsten van ouders
Jaarlijks zijn er klankbordbijeenkomsten van ouders om met docenten en teamleiders van gedachten te wisselen over de dagelijkse gang van zaken in de klas van uw kind. De data van deze klankbordbijeenkomsten worden tijdens de voorlichtingsavonden aan het begin van het schooljaar medegedeeld en zijn opgenomen in de jaaragenda. Wij stellen uw inbreng tijdens deze bijeenkomsten erg op prijs.