Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 22/37 

5.2 Verzuimregels

Valt er een les uit? Ben je te laat? Ziek? Eruit gestuurd? Op onze school gelden hier allerlei regels voor. Lees ze goed door!

Afwezigheid van de docent
Als de bel is gegaan en de docent verschijnt niet bij het lokaal, dan wacht je vijf minuten. Is de docent dan nog steeds niet verschenen, dan gaat de hele klas naar de aula en blijft daar. Eén leerling (de klassenvertegenwoordiger) informeert vervolgens bij de teamleider of de baliemedewerker waar de docent is.

Te laat komen
Ben je het eerste uur te laat, dan meld je je bij het ‘te-laat-loket’ van de conciërgeruimte. Heb je een geldige reden, dan krijg je een briefje mee en kun je je in de les melden. Heb je geen geldige reden, dan ga je dat lesuur naar het opvanglokaal. Zonder briefje kun je de les niet in. Je meldt je dan de volgende ochtend om 07.45 uur eveneens in het opvanglokaal. Ben je te laat in een ander lesuur, dan meld je je direct in het opvanglokaal. Verder geldt dan dezelfde procedure als hiervoor beschreven is. Je boeken voor de les nog uit je kluisje halen, is geen geldige reden voor te laat komen.

(Ziekte)verzuim

 • Is uw kind ’s morgens ziek, of om een andere dwingende reden niet in staat naar school te komen, neemt u dan tussen 8.00 en 08.30 uur (telefonisch (020) 579 71 77) contact op met de verzuimadministratie.
 • Moet uw kind een les verzuimen voor bezoek aan arts, tandarts of andere medische behandelaar, meld dit dan vooraf bij de verzuimcoördinator. Laat uw kind het afsprakenbriefje of briefje van thuis aan de docent zien van wie hij op het verzuimmoment les zou hebben. Dit briefje dient daarna bij de verzuimcoördinator ingeleverd te worden.
 • Is uw kind beter, dan ontvangen wij graag telefonisch een betermelding, zodat we weten dat hij of zij weer naar school komt. Op die manier weet de school van elke leerling of hij of zij op school zou moeten zijn en kan spijbelen tegen gegaan worden.
 • Indien een repetitie wordt gemist door ziekte zonder dat dit vòòr 08.30 uur gemeld is dan geldt dit als ongeoorloofde afwezigheid.
 • Verzuim waarvoor niet tijdig is afgemeld, beschouwen we in principe als ‘ongeoorloofd’ verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim wordt contact met thuis opgenomen door de verzuimmedewerker van de school en wordt door middel van een brief hiervan melding gemaakt. Hardnekkig ongeoorloofd verzuim (maar ook te laat komen) melden we aan de leerplichtambtenaar, waarna ouders voor een gesprek met de leerplichtambtenaar worden uitgenodigd. Hiervan kan proces-verbaal wordt opgemaakt.
 • Word je op school ziek of raak je geblesseerd, meld je dan af bij de docent van wie je op dat moment les hebt en vervolgens bij de teamleider én administratie. Vraag – als dat nodig is – of iemand met je mee naar huis kan gaan. Laat één van je ouders naar school bellen zodra je thuis bent.
 • Bij veelvuldig ziekteverzuim stellen we de schoolarts op de hoogte en word je samen met je ouders opgeroepen voor een gesprek bij de GGD. Wanneer jullie geen gehoor geven aan deze oproep, zullen we het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Onder veelvuldig ziekteverzuim verstaan we zowel langdurig ziekteverzuim (meer dan tien dagen aaneengesloten ziek) as frequent ziekteverzuim (meer dan driemaal in twee maanden een ziekmelding).

Uit de les gestuurd
Ben je uit de les gestuurd, dan is de procedure als volgt:

 • Je gaat naar het opvanglokaal en vult daar de uitstuurkaart in. De medewerker van het opvanglokaal leest de uitstuurkaart en bespreekt deze met jou. Indien nodig, volgt er een gesprek met jou en de docent die je heeft weggestuurd.
 • Je werkt in principe door aan het vak waarbij je bent weggestuurd en mag het opvanglokaal niet voor het einde van het lesuur verlaten.
 • Je verlaat het opvanglokaal aan het einde van het betreffende lesuur en volgt dan weer je gewone lesrooster. Aan het eind van de dag kom je één uur terug in het opvanglokaal. Als je op de dag van uitsturen tot 16.00 uur les hebt, dan kom je de volgende dag één uur terug, aan het einde van de dag.
 • Heb je meerdere uitstuurkaarten, dan krijg je een korte begeleiding van de medewerker van lokaal 130. Als blijkt dat deze begeleiding onvoldoende is, verwijzen we je - na overleg met je ouders, mentor en teamleider – door naar de onderwijshulpverlener.

Schorsen en verwijderen
De schoolleiding kan namens het bevoegd gezag een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling, de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekend gemaakt. Bovendien worden ouders, voogden of verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek over de aanleiding tot de schorsing.

De schoolleiding stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan een dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Een leerling die geschorst is, heeft dus tijdelijk geen toegang tot de lessen.

Tijdens de schorsing moet de leerling in het time-outlokaal of opvanglokaal onder toezicht aan zijn of haar schooltaken verder werken.