Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 12/37 

3.3 De nieuwe Havo, invulling van het onderwijsaanbod

Brugklas (havo-klas en havo/vwo-klas)
We hebben twee soorten brugklassen op onze school: de havoklassen en een havo-vwoklas. De havo-vwoklas krijgt extra Engels: Fast Lane Enlish. In de havo-vwoklas wordt vanaf de tweede periode op twee niveaus getoetst en indien een leerling aan de norm voldoet, is er doorstroom mogelijk naar het vwo. Uitstekend presterende leerlingen kunnen hierdoor in de loop van of aan het eind van het eerste jaar de overstap maken naar het atheneum van het Hyperion Lyceum. Natuurlijk moet er wel aan de criteria van het Hyperion Lyceum voldaan worden.

Overstappen
Zijn je schoolprestaties erg goed? Of vallen jouw studieresultaten tegen? Dan bestaat er de mogelijkheid dat een ander schooltype beter geschikt voor jou is. We helpen je dan om over te stappen naar een andere school. Over het algemeen gebeurt dit aan het eind van een schooljaar.

Als je voor overstappen in aanmerking komt, zal de school hierover contact met jou en je ouders opnemen. Hiervoor (in paragraaf 3.1) is al aangegeven dat wij leerlingen die vanuit de havo/vwo-klas naar een vwo-afdeling op een andere school willen én kunnen doorstromen daarbij begeleiden.

Voor doorstroming in hogere leerjaren is extra aandacht nodig in verband met verschillen tussen scholen in het aanbod van vakken. Binnen onze scholengroep van het VOvA (Voortgezet Onderwijs van Amsterdam) werken wij samen met het Hyperion Lyceum en de Bredero Mavo. Daarbuiten hebben wij afspraken met het Amsterdams Lyceum.

Voorbereidend hbo
In 1-havo heb je 2 mentoruren per week, in 1 havo-vwo 1,5 uur. Dat is meer dan op de meeste andere scholen. Dat doen we met een speciale reden. We vinden het belangrijk dat je op school meer leert dan alleen de theorie uit de boeken. Daarom besteden we in de mentorles niet alleen aandacht aan de gebruikelijke zaken, zoals cijfers en hoe het met je gaat op school. We werken tijdens de mentorles ook aan studievaardigheden en aan het ontdekken van jouw talenten en interesses. We noemen dat loopbaanoriëntatie. We leren je over de verschillende beroepen die er zijn en wat je daarvoor moet kunnen. Op die manier willen we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de profielkeuze van leerjaar 3. Maar bovenal willen we de leerlingen vanaf leerjaar 1 ook leren welke vaardigheden nodig zijn, om succesvol te zijn in het hbo. Daarom werken we samen met de Hogeschool van Amsterdam om vanaf de onderbouw deze vaardigheden al aan te leren.

Tweede leerjaar
In het tweede leerjaar gaat het programma verder met de vakken van het eerste leerjaar en komt er een nieuw vak bij, namelijk Duits.

Derde leerjaar
In het derde leerjaar komt er economie op het rooster bij en wordt geen science meer gegeven. Het vak science wordt opgesplitst in biologie, natuur- en scheikunde. In dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan de profielkeuze, want in het 3e leerjaar wordt een definitieve profielkeuze gemaakt. Je kunt dit derde leerjaar zien als een soort schakeljaar tussen de onderbouw en de bovenbouw.

Vierde leerjaar
In het vierde leerjaar kom je in de 'Tweede fase', waarin het programma verder gaat met de door de leerling gekozen vakken. In het vierde leerjaar gaan de leerlingen hun eerste cijfers voor examenonderdelen behalen en bouwen hiermee hun examendossier op. Leerlingen gaan verder met loopbaanoriëntatie, die zich nog meer zal gaan richten op het kiezen van een passende hbo-opleiding en het ontwikkelen van de hiervoor benodigde competenties.

Competenties
De competenties waarin we in de onderbouw gericht aan werken zijn:

  • Plannen,
  • Samenwerken,
  • Informatievaardigheden,
  • Onderzoek doen en
  • Presenteren.

Deze competenties komen bij de keuzevakken aan bod, maar ook tijdens de projectweken. De leerjaren 1 en 2 hebben jaarlijks twee projectweken over een thema en verschillende miniprojecten die gekoppeld zijn aan de vakken. Het derde leerjaar heeft een projectweek gericht op de beroepenoriëntatie.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
In de programmering van het onderwijs worden burgerschapsvorming en sociale integratie opgenomen. Scholen geven daar zelf vorm en invulling aan. Daarbij gaan we er in ons onderwijs vanuit dat:

  • leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • het onderwijs mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Samenwerking met externen
In ontwikkeling van ons onderwijsprogramma speelt de samenwerking met externe partijen een belangrijke rol. Wij werken samen met o.a. de Hogeschool van Amsterdam, LeerKracht (McKinsey), TedxYouth, ING, Rabobank en VHTO (Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen Bèta-techniek) Dankzij deze samenwerking kunnen we leerlingen optimaal voorbereiden op het hbo, werken we structureel aan ons lesmateriaal en wordt het leren levensecht.