Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 18/37 

3.10 Toelating en aanmelding

Van basisonderwijs naar De nieuwe Havo
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen. Deze afspraken zijn voor kinderen, die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan, vastgelegd in de ‘Kernprocedure 1’. De nieuwe Havo houdt zich aan deze afspraken. Voor toelating gaan wij uit van het oordeel van de basisschool. Voor ouders die een beroep willen doen op de hardeheidsclausule, op basis van sociaal-medische gronden, hanteren wij een maximum van 2%.

Meer informatie over de kernprocedure kunt u vinden bij de gemeente Amsterdam, de Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling (DMO):
Telefoon (020) 251 81 51
E-mail: kernprocedure@dmo.nl

Toelating tot de bovenbouw
Ook voor de bovenbouw gelden de afspraken over de toelating die in Amsterdam zijn gemaakt. Over de toelating van externe leerlingen in de bovenbouw van de havo beslist de teamleider. De decaan heeft hierin een adviserende rol omdat het te volgen profiel/vakkenpakket mede bepalend is voor de kans op succes. De beslissing over toelating zullen we ook baseren op:

  • de adviezen van de docenten gedurende het laatste jaar;
  • het advies van de afleverende school;
  • het gesprek met de leerling en ouders/verzorgers;
  • de motivatie

Met een vmbo-t diploma naar De nieuwe Havo
Naast de bovengenoemde informatie gelden voor de toelating tot havo 4 met een vmbo-t diploma de voorwaarden:

  1. Het gemiddelde eindexamencijfer op de eindlijst van vmbo-t is 6,8 of hoger.
  2. De CE-cijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is minimaal een 6,5.
  3. Er zijn geen onvoldoendes op de cijferlijst
  4. Het vakkenpakket van vmbo-t sluit goed aan op het vakkenpakket van 4-havo .

Schoolwisselaars
We volgen de Amsterdamse schoolwisselaarsprocedure ('Kernprocedure 2').Toelating van leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs komen, is afhankelijk van het oordeel van de plaatsingscommissie van de school. Doorslaggevend daarbij is het intakegesprek en/of het advies van de vorige school of instantie.

Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht. Alle scholen van het VOvA bieden de basisondersteuning zoals die door het Samenwerkingsverband Amsterdam in de Amsterdamse Standaard Basisondersteuning is vastgelegd.

Aanmelding
Op de administratie is een aanmeldingsformulier te verkrijgen. Na invulling, ondertekening en aanlevering van de in het aanmeldingsformulier genoemde documenten beslist de plaatsingscommissie van de school over de inschrijving. Voor schoolwisselaars gelden aanvullende voorwaarden.

Onderwijsnummer
Met de Wet Onderwijsnummer krijgt elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt een persoonsgebonden of eigen nummer. Dit persoonsgebonden nummer wordt het onderwijsnummer genoemd. Hiervoor wordt het Burger Service Nummer gebruikt. Als de leerling niet over een Burger Service Nummer beschikt, krijgt hij een alternatief nummer toegekend door DUO (www.duo.nl).