Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 32/37 

12.2 Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)

Om ervoor te zorgen dat de schoolkosten zo transparant mogelijk zijn voor ouders, wordt ieder schooljaar een VOB samengesteld per leerjaar/opleiding. We proberen deze bijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag te beperken. De hoogte en samenstelling van de VOB wordt met de oudergeleding van de MR besproken.

Overeenkomst
U ontvangt van de school een overeenkomst met een specificatie van de kosten en de inning. U kunt door ondertekening aangeven waar u wel en niet mee akkoord bent. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage.
Mocht het betalen van deze kosten voor u een belemmering vormen, dan kunt u een beroep doen op de reductie/kwijtscheldingsregeling. Daarvoor kunt u bij de schoolleiding terecht. Ouders uit Amsterdam kunnen ook een beroep doen op de speciale scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam (zie hiervoor paragraaf 12.4).

Betaling
Bij voorkeur betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage op de bankrekening van de school. Het rekeningnummer is NL40 INGB 0655 0161 47 ten name van De nieuwe Havo te Amsterdam. Lukt dit niet dan kunt u contant op school betalen.

Overzicht VOB 2016-2017

Bedrag (in hele euro’s)     
Omschrijving 1e klas2e klas3e klas4e klas5e klas
Festiviteiten/projectweken/miniprojecten50303013050
Excursies*255060--
Ontdekkingsweek80----
Studieweek**---400-
Mediatheekbijdrage55555
Totaal160859553555

*behalve 1e leerjaar apart geïnd.
** apart geïnd.

Schoolfotograaf
Jaarlijks bezoekt de schoolfotograaf onze school en maakt pasfoto’s van de leerlingen en verzorgt een klassenoverzicht. Hij biedt u deze foto’s te koop aan, maar u bent niet verplicht deze foto’s af te nemen. Indien u de foto’s niet wilt, kunt u deze gewoon retourneren. Indien u echter de foto’s wel afneemt en de betaling is achterwege gebleven, behouden wij het recht voor adresgegevens aan de schoolfotograaf te verstrekken om een betalingsherinnering te kunnen sturen.